Zakoni i propisi

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013., 85/2015., 69/2022.) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na područja rada Zavoda za informatiku Osijek:

 1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
 2. Zakon o radu („Narodne novine“ 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
 3. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 4. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ 92/10, 114/22)
 5. Zakon o proračunu („Narodne novine“ 144/21)
 6. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22)
 7. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 111/18, 83/23)
 8. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“  73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23)
 9. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23)
 10. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)
 11. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21, 119/22)
 12. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ 94/18)
 13. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15, 69/22)
 14. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16, 114/22)
 15. Zakon o obveznim odnosima     („Narodne novine“ 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)
 16. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ 17/19)
 17. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20)
 18. Uredba o uredskom poslovanju    („Narodne novine“ 75/21)
 19. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva     („Narodne novine“ 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
 20. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
 21. Zakon o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“ 112/18)
 22. Zakon o socijalnoj skrbi    („Narodne novine“  18/22, 46/22, 119/22, 71/23)
 23. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“      115/16, 101/17, 114/22)
 24. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave     („Narodne novine“ 127/17, 138/20, 151/22)
 25. Zakon o kamatama („Narodne novine“ 94/04, 35/05)
 26. Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR, UREDBA (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ Opća uredba o zaštiti podataka) 25.05.2018.
Top